Voorwaarden

Algemene voorwaarden Restaurant Vesters en Vesters Shop webwinkel.


Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de Vesters Shop van Restaurant Vesters VOF en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken, producten en diensten (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door Restaurant Vesters VOF uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.


Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Vesters Shop: Restaurant Vesters VOF,gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister te Nijmegen, nummer 17179917. Internetsite: de plaats op het internet waar Restaurant Vesters VOF de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Restaurant Vesters VOF via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van Restaurant Vesters VOF is NL817224385B01


Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Restaurant Vesters VOF of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Restaurant Vesters VOF niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Restaurant Vesters VOF en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.
3.2. Alle door Restaurant Vesters VOF gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
3.3. Restaurant Vesters VOF behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.
Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Restaurant Vesters VOF zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Restaurant Vesters VOF binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Restaurant Vesters VOF.
4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Restaurant Vesters VOF geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.
4.4 Afnemer kan binnen 7 werkdagen na levering van het produkt dit retourneren aan Restaurant Vesters VOF. Het volledige bedrag zal worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. Restaurant Vesters VOF zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.
4.5 Indien de in opdracht van Afnemer door Restaurant Vesters VOF te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voowaarden deze te annuleren.


Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
5.2. Restaurant Vesters VOF is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Restaurant Vesters VOF, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.


Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door Restaurant Vesters VOF in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 7 dagen na aflevering op een door Restaurant Vesters VOF aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Restaurant Vesters VOF is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Restaurant Vesters VOF te verrekenen met een vordering van Afnemer op Restaurant Vesters VOF, uit welke hoofde dan ook.
6.4. Restaurant Vesters VOF heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Restaurant Vesters VOF gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Restaurant Vesters VOF tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.


Artikel 7 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
7.1. Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen en aan de Restaurant Vesters VOF bekend gemaakte vertegenwoordiger.
7.2. Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Restaurant Vesters VOF retourneren, conform de door de Restaurant Vesters VOF verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.3. Wanneer de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Restaurant Vesters VOF. Het kenbaar maken dient de Afnemer te doen middels het modelformulier. Nadat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
7.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Restaurant Vesters VOF heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
7.5. Bij levering van diensten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
7.6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Afnemer zich richten naar de door de Restaurant Vesters VOF bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.7 Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.8 Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal de Restaurant Vesters VOF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
8.2. De totale aansprakelijkheid van Restaurant Vesters VOF wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
8.3. Aansprakelijkheid van Restaurant Vesters VOF voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.


Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

Restaurant Vesters VOF heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Vesters VOF ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Restaurant Vesters VOF behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Restaurant Vesters VOF uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.


Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Restaurant Vesters VOF) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Vesters VOF enig door Restaurant Vesters VOF aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.


Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor Restaurant Vesters VOF wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Restaurant Vesters VOF noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Restaurant Vesters VOF of haar toeleverancier niet meer voorradig is.
Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door Restaurant Vesters VOF met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Restaurant Vesters VOF met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 Geoblocking
De vermelde verzendkosten zijn van toepassing in Nederland. Voor verzending naar alle andere landen worden de werkelijk gemaakte kosten doorberekend aan de afnemer.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2023 Vesters Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel